Verzekeren en Oekraïne

De oorlog in Oekraïne leidt tot grote onzekerheid en heeft veel gevolgen. Natuurlijk voor de Oekraïners zelf, maar ook voor mensen in Nederland. Bijvoorbeeld omdat zij zaken doen in de betreffende regio, vluchtelingen (willen) opvangen of ter plaatse steun willen bieden.

Wij kunnen ons indenken dat u vragen heeft over de dekking van uw verzekering(en) van Raadhoven. Daarom geven wij hieronder actuele informatie waarvan wij denken dat die relevant kan zijn. Maar de situatie kan snel veranderen, waardoor ook wij ons beleid moeten veranderen. Wij doen ons best om de informatie over de verzekeringsdekking up-to-date te houden.

Heeft u een andere vraag waarop u het antwoord niet kunt vinden? Neemt u dan contact op met uw adviseur.

Algemeen

Waarom een vraag over molest?

Gezien de oorlog in Oekraïne is de bepaling in verzekeringsvoorwaarden over molest heel actueel. Wat is wel en niet verzekerd?

Wat is (groot) molest?

Met molest bedoelen we:

  • Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.
  • Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners betrokken is.
  • Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of in elk geval de een de ander, bestrijden met militaire machtsmiddelen. Met gewapend conflict bedoelen wij ook het gewapend optreden van een vredesmacht van de Verenigde Naties.
  • Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen het openbaar gezag.
  • Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, die is gericht tegen het openbaar gezag.
  • Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat is gericht tegen het openbaar gezag.

Deze molestbegrippen maken deel uit van de tekst die het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 bij de griffie van de rechtbank in Den Haag deponeerde onder nummer 136/1981.

Wat is niet verzekerd?

Groot molest mogen we wettelijk niet verzekeren: art.3:38 Wft. Het is een schadeverzekeraar met zetel in Nederland verboden schaden te verzekeren veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij die zich in Nederland voordoen. In zee-, transport-, luchtvaart- en reisverzekeringen is het evenwel toegestaan risico’s van molest te verzekeren in de algemeen gebruikelijke molestclausules zolang de Nederlandsche Bank daartegen geen bedenkingen naar voren heeft gebracht.

Is schade als gevolg van een gewapend conflict gedekt?

Schade door een gewapend conflict (molest) is niet verzekerd. Dit staat in onze voorwaarden.

Aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor particulieren

Kan een vluchteling uit Oekraïne zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Raadhoven accepteert alleen Nederlands ingezeten: dit kan alleen als deze persoon is ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

Is er vanuit de Nederlandse overheid een verzekeringsoplossing voor de particuliere aansprakelijkheid van vluchtelingen uit de Oekraïne?

Vluchtelingen uit de Oekraïne mogen zonder inschrijving maximaal 180 dagen in Nederland verblijven. Voor gerepatrieerden of evacués is er een secundaire verzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid tegenover een derde voor € 1.000.000 per gebeurtenis afgesloten en betaald. Dit geldt alleen als de vluchteling ook is geregistreerd als vluchteling uit Oekraïne. Deze dekking eindigt zodra de vluchteling zich definitief in Nederland vestigt of verlaat.

Als particulier heb ik vluchtelingen uit Oekraïne in huis genomen. Biedt mijn aansprakelijkheidsverzekering dekking voor schade die zijn aan derden veroorzaken?

Raadhoven zal schade veroorzaakt door opgenomen vluchtelingen uit Oekraïne zien als schade veroorzaakt door logées. Schade veroorzaakt door logées is bij zowel Eenpersoons als Meerpersoons huishoudens standaard gedekt. Deze regeling geldt voor de door de overheid vastgestelde periode van 180 dagen en de eventueel daaropvolgende verlenging.

Kan een vluchteling uit Oekraïne zelf een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Raadhoven accepteert alleen Nederlands ingezeten: dit kan alleen als deze persoon is ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

Inboedel

Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne in huis genomen. Ben ik verzekerd en zijn er dekkingsbeperkingen?*

In deze situatie maakt Raadhoven een uitzondering en ziet de Oekraïners als tijdelijke gasten. Inboedel is zonder (extra) beperkingen verzekerd volgens de polisvoorwaarden. Dit geldt bij onderdak bieden aan niet meer dan 10 personen tegelijk en voor de door de overheid vastgestelde periode van 180 dagen en de eventueel daaropvolgende verlenging.

Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne in huis genomen. Is de inboedel van mijn gasten verzekerd?

In deze situatie maakt Raadhvoen een uitzondering en zal schade aan de inboedel van uw gasten vergoeden alsof zij duurzaam en in gezinsverband met u samenleven. Inboedel is zonder (extra) beperkingen verzekerd volgens de polisvoorwaarden. Dit geldt bij onderdak bieden aan niet meer dan 10 personen tegelijk en voor de door de overheid vastgestelde periode van 180 dagen en de eventueel daaropvolgende verlenging.

Woonhuis

Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne in huis genomen. Ben ik verzekerd en zijn er dekkingsbeperkingen?*

In deze uitzonderlijke situatie ziet Raadhoven de Oekraïners als tijdelijke gasten. Woonhuis en bijgebouwen zijn zonder (extra) beperkingen verzekerd volgens de polisvoorwaarden. Dit geldt bij onderdak bieden aan niet meer dan 10 personen en voor de door de overheid vastgestelde periode van 180 dagen en de eventueel daaropvolgende verlenging.

Recreatiewoning

Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne onderdak geboden in mijn recreatiewoning. Is mijn recreatiewoning verzekerd en zijn er dekkingsbeperkingen?

In deze situatie maakt Raadhoven een uitzondering. Uw recreatiewoning is zonder (extra) beperkingen verzekerd volgens de polisvoorwaarden. Ook zonder de keuzedekking Verhuur. Dit geldt bij onderdak bieden aan niet meer dan 10 personen tegelijk en de voor de door de overheid vastgestelde periode van 180 dagen en de eventueel daaropvolgende verlenging.

Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne onderdak geboden in mijn recreatiewoning. Is de inboedel in mijn recreatiewoning verzekerd en zijn er dekkingsbeperkingen?

In deze situatie maakt Raadhoven een uitzondering. Als de keuzedekking Inboedel meeverzekerd is, dan is uw inboedel zonder (extra) beperkingen verzekerd volgens de polisvoorwaarden van de keuzedekking Inboedel. Ook zonder de keuzedekking Verhuur. Dit geldt bij onderdak bieden aan niet meer dan 10 personen tegelijk en voor de door de overheid vastgestelde periode van 180 dagen en de eventueel daaropvolgende verlenging.

Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne onderdak geboden in mijn recreatiewoning. Is de inboedel van mijn gasten verzekerd?

In deze situatie maakt Raadhoven een uitzondering. Is de keuzedekking Inboedel meeverzekerd? Dan is de inboedel van uw gasten zonder (extra) beperkingen meeverzekerd volgens de polisvoorwaarden van de keuzedekking Inboedel. Dit geldt bij onderdak bieden aan niet meer dan 10 personen tegelijk en voor de door de overheid vastgestelde periode van 180 dagen en de eventueel daaropvolgende verlenging.

Reis

Is schade door molest verzekerd?

Schade door een gewapend conflict (molest) is niet verzekerd. Dit staat in de voorwaarden. Bovendien geldt voor Oekraïne code rood. Hierdoor is er geen sprake van een onzeker voorval. U hebt mogelijk wel recht op een vergoeding van het Calamiteitenfonds. Kijk hiervoor op www.calamiteitenfonds.nl.

Ik moe(s)t door de situatie in Oekraïne eerder terugkeren. Kan ik deze kosten claimen op mijn reisverzekering?

De reisverzekering vergoedt geen kosten voor eerdere terugkeer naar Nederland om redenen die te maken hebben met molest, zoals een gewapend conflict, opstand en (burger)oorlog. U hebt mogelijk wel recht op een vergoeding van het Calamiteitenfonds. Kijk hiervoor op www.calamiteitenfonds.nl.

Ik heb door de situatie in Oekraïne extra kosten moeten maken. Kan ik deze kosten claimen op mijn reisverzekering?

De reisverzekering vergoedt geen kosten voor eerdere terugkeer naar Nederland. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw reisorganisatie. Wanneer de situatie in Oekraïne daar aanleiding toe biedt hebt u mogelijk recht op een vergoeding van het Calamiteitenfonds. Kijk hiervoor op www.calamiteitenfonds.nl.

Ik heb telefoonkosten moeten maken in verband met de situatie in Oekraïne. Vergoedt mijn reisverzekering deze kosten?

Telefoonkosten die u maakt in contact met de Alarmcentrale vergoeden wij onder voorwaarden. Of u een vergoeding krijgt voor overige telefoonkosten hangt wel af van de dekkingen die u hebt gekozen en de reden waarom de telefoonkosten zijn gemaakt. Neem voordat u extra kosten maakt eerst contact op met de Alarmcentrale, +31 (0)30 256 77 77. Dan weet u gelijk of u de extra kosten vergoed krijgt.

Voor mijn reis naar Rusland heb ik een verzekeringsverklaring nodig. Kan ik die krijgen van a.s.r.?

Wij volgen de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit moment hebben delen van Rusland een negatief reisadvies met code rood. Voor deze gebieden geven wij geen verklaring af. Voor de gebieden die code oranje hebben geven wij de verklaring alleen af als het om een noodzakelijke reis gaat.

Ik werk bij defensie en kan ieder moment worden opgeroepen. Kan ik mijn geboekte reis annuleren als ik opgeroepen wordt?

De Annuleringsdekking biedt hiervoor geen dekking. Voor meer informatie adviseren wij u hierover contact op te nemen met uw reisorganisatie waarbij u uw reis hebt geboekt. Ook kunt u informeren naar de mogelijkheden om hiervoor een aparte Annuleringsverzekering af te sluiten via het Ministerie van Defensie.

Annulering

Ik heb een reis geboekt naar Oekraïne, maar in verband met de situatie daar wil ik mijn reis annuleren. Vallen deze kosten onder de dekking van mijn annuleringsverzekering?

Deze kosten kunnen niet worden geclaimd op onze annuleringsverzekering. Voor meer informatie adviseren wij u hierover contact op te nemen met uw reisorganisatie waarbij u uw reis hebt geboekt.

Ik heb een vlucht geboekt naar Oekraïne. Vanwege de onrustige situatie gaat mijn vlucht niet door. Vallen deze kosten onder de dekking van mijn annuleringsverzekering?

Deze kosten vallen niet onder de dekking. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij waarbij u de vlucht hebt geboekt.

Ik ben op reis in Oekraïne, maar door de situatie daar kan ik niet alles doen wat ik van plan was. Kan ik nu een deel van mijn reissom terugkrijgen?

De annuleringsverzekering biedt hiervoor geen dekking. Voor meer informatie adviseren wij u hierover contact op te nemen met uw reisorganisatie waarbij u uw reis hebt geboekt.

Ik heb de dekking Samengestelde Reis. Ik zou met het vliegtuig naar Oekraïne gaan. Door de situatie daar gaat mijn geplande vlucht niet door. Kan ik nu een beroep doen op de dekking Samengestelde reis?

Met de dekking Samengestelde Reis bent u niet hiervoor verzekerd. Voor meer informatie adviseren wij u hierover contact op te nemen met uw reisorganisatie waarbij u uw reis hebt geboekt.

Auto / motorrijtuig / kampeerauto / tourcaravan

Ik ben met mijn auto in Oekraïne, Belarus of Rusland. Wat is verzekerd?

Schade door een gewapend conflict (molest) is niet verzekerd. Dit staat in de voorwaarden. Alle verzekerde schadeoorzaken die niet onder molest vallen zijn wel verzekerd.

Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne onderdak geboden in mijn kampeerauto. Is mijn kampeerauto verzekerd en zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze situatie maakt Raadhoven een uitzondering. Uw kampeerauto is zonder (extra) beperkingen verzekerd volgens de polisvoorwaarden. Ook zonder de keuzedekking Verhuur. Dit geldt bij onderdak bieden aan niet meer dan 4 personen tegelijk en de voor de door de overheid vastgestelde periode van 180 dagen en de eventueel daaropvolgende verlenging. De kampeerauto moet dan wel op een vaste plek gestald zijn. De tijdelijke gasten mogen niet met de kampeerauto rijden.

Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne onderdak geboden in mijn kampeerauto. Is de inboedel in mijn kampeerauto verzekerd en zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze situatie maakt Raadhoven een uitzondering. Als de keuzedekking Inboedel meeverzekerd is, dan is uw inboedel en de inboedel van uw Oekraïense gasten zonder (extra) beperkingen verzekerd volgens de polisvoorwaarden. Dit geldt bij onderdak bieden aan niet meer dan 4 personen tegelijk en voor de door de overheid vastgestelde periode van 180 dagen en de eventueel daaropvolgende verlenging. De kampeerauto moet dan wel op een vaste plek gestald zijn. De tijdelijke gasten mogen niet met de kampeerauto rijden.

Door leveringsproblemen van de fabrikant van Bear Lock (die in Polen staat en veel Oekraïense arbeiders heeft) kan ik niet op tijd voldoen aan de preventieverplichting om een Bear Lock slot te laten inbouwen. Hoe gaat Raadhoven hier mee om?

Gezien de onrust in Oekraïne en gevolgen voor de fabriek van Bear Lock in Polen, is de termijn waarop u moet voldoen aan de beveiligingseis verlengd tot maximaal 2 maanden.

Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne onderdak geboden in mijn caravan. Is mijn caravan verzekerd en zijn er dekkingsbeperkingen?*

Voor deze situatie maakt Raadhoven een uitzondering. Uw caravan is zonder (extra) beperkingen verzekerd volgens de polisvoorwaarden. Dit geldt bij onderdak bieden aan niet meer dan 4 personen tegelijk en de voor de door de overheid vastgestelde periode van 180 dagen en de eventueel daaropvolgende verlenging. De caravan moet dan wel op een vaste plek gestald zijn.

Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne onderdak geboden in mijn caravan. Is de inboedel in mijn caravan verzekerd en zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze situatie maakt Raadhoven een uitzondering. Als de keuzedekking Inboedel meeverzekerd is, dan is uw inboedel en de inboedel van uw Oekraïense gasten zonder (extra) beperkingen verzekerd volgens de polisvoorwaarden. Dit geldt bij onderdak bieden aan niet meer dan 4 personen tegelijk en voor de door de overheid vastgestelde periode van 180 dagen en de eventueel daaropvolgende verlenging. De caravan moet dan wel op een vaste plek gestald zijn.

 
 
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen